Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4
Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4
Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4
In MQL4, the following types are distinguished (for the values of constants, variables, and the values returned by functions)

 

1. int (kiểu số nguyên)

 

2. Kiểu thập phân

 

3. Kiểu logic: chỉ có 1 giá trị True(đúng hoặc 1)  & false (sai hoặc 0) lưu ý không phân biệt chữ Hoa / thường

 

4. Kiểu chuỗi ký tự: khai bao trong ngoặc kép " " kết thúc câu lệnh luôn là dấu chấm phẩy ;

 

5. Kiểu màu: dưới dạng RGB hoặc tên

 

 

 

6. Kiểu thời gian:

 

Đăng lúc: 02:03:04 AM | 19-11-2016 | Đã xem: 693forex

backtop