Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4

Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4

Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4

Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4

Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4
Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4
Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4
Y = 5;                      // cho giá trị Y = 5
X = Y - 2;                  // Giá trị X = 3
   Day_Next= TimeDayOfWeek(Mas_Big[n][0]+60);   // 1 câu lệnh 1 dòng
   Go_My_Function_ind();                        // 1 câu lệnh 1 dòng
   a=3;  b = a * x + n;  i++;                   // Nhiều câu lệnh 1 dòng
   Print("   Day= ",TimeDay(Mas_Big[s][0]),     // các dòng sau vẩn trong lệnh print
         "   Hour=",TimeHour(Mas_Big[s][0]),    
         "   Minute=",TimeMinute(Mas_Big[s][0]),
         "   Mas_Big[s][0]= ",Mas_Big[s][0],    
         "   Mas_Big[s][1]= ",Mas_Big[s][1]);

 

Tăng giá trị cho biến X

X = X + 1;                  // Example of a counter
..........................................................................
» Đăng ký nhóm Forex
» Link mở tài khoản trading forex
Quyền lợi (chỉ hỗ trợ trading live):
+ Trao đổi kinh nghiệm và dự báo xu hướng.
+ Hỗ trợ bộ công cụ giao dịch chuyên nghiệp.
+ Sách và tài liệu nghiên cứu Forex

Kết nối zalo trao đổi thông tin
..........................................................................

Đăng lúc: 02:29:48 AM | 19-11-2016 | Đã xem: 1149forex

backtop