Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4
Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4
Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Hàm đầy đủ như sau

//-----------------------------------------------------------------------
int Gipo(int a, int b)                  // User-defined function
  {
   int c2 = a*a + b*b;                  // Sum of the squares of catheti
   int c = MathSqrt(c2);                // Hypotenuse
   return(c);                           // Function exit operator
  }
//-----------------------------------------------------------------------

 

Giải thích

//-----------------------------------------------------------------------
int Gipo(int a, int b)
// int: khai báo hàm kiểu số nguyên
// Gipo là tên hàm phân biệt chữ HOA và chữ thường
// a,b là 2 biến của hàm Gipo kiểu số nguyên
// kết thúc tên hàm không có dấu chấm phẩy

{    int c2 = a*a + b*b;                  // c2 là tổng bình phương a & b    int c = MathSqrt(c2);                 // Căn bậc 2 của c2 // kết thúc 1 dòng lệnh luôn có chấm phẩy    return(c);                           // trả về kết quả của hàm   } //-----------------------------------------------------------------------
..........................................................................
» Đăng ký nhóm Forex
» Link mở tài khoản trading forex
Quyền lợi (chỉ hỗ trợ trading live):
+ Trao đổi kinh nghiệm và dự báo xu hướng.
+ Hỗ trợ bộ công cụ giao dịch chuyên nghiệp.
+ Sách và tài liệu nghiên cứu Forex

Kết nối zalo trao đổi thông tin
..........................................................................

Đăng lúc: 02:34:45 AM | 19-11-2016 | Đã xem: 1298forex

backtop