Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4
Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4
Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4
FTMO.com - For serious traders

Đăng lúc: 02:34:45 AM | 19-11-2016 | Đã xem: 10059

Hàm đầy đủ như sau

//-----------------------------------------------------------------------
int Gipo(int a, int b)                  // User-defined function
  {
   int c2 = a*a + b*b;                  // Sum of the squares of catheti
   int c = MathSqrt(c2);                // Hypotenuse
   return(c);                           // Function exit operator
  }
//-----------------------------------------------------------------------

 

Giải thích

//-----------------------------------------------------------------------
int Gipo(int a, int b)
// int: khai báo hàm kiểu số nguyên
// Gipo là tên hàm phân biệt chữ HOA và chữ thường
// a,b là 2 biến của hàm Gipo kiểu số nguyên
// kết thúc tên hàm không có dấu chấm phẩy

{    int c2 = a*a + b*b;                  // c2 là tổng bình phương a & b    int c = MathSqrt(c2);                 // Căn bậc 2 của c2 // kết thúc 1 dòng lệnh luôn có chấm phẩy    return(c);                           // trả về kết quả của hàm   } //-----------------------------------------------------------------------

Nguồn: tổng hợp.

Bí quyết thành công: "Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ tới hậu quả của nó".

Chỉ hỗ trợ người đam mê - tâm huyết..»

Chúc bạn thành công | FOREX - KHO BÁU VÔ TẬN.


FTMO.com - For serious traders


forex

backtop