Đời người càng ít mong cầu càng thanh thản

Đời người càng ít mong cầu càng thanh thản

Đời người càng ít mong cầu càng thanh thản

Đời người càng ít mong cầu càng thanh thản

Đời người càng ít mong cầu càng thanh thản
Đời người càng ít mong cầu càng thanh thản